Blog

Elektronické schránky

S účinnosťou od 01.08.2016 má každá osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony (teda každá právnická osoba a fyzická osoba po dovŕšení 18 rokov) zriadenú elektronickú schránku, prostredníctvom ktorej bude komunikovať so štátnymi inštitúciami, úradmi, súdmi, orgánmi verejnej správy a inými orgánmi, o ktorých to ustanoví zákon. Zatiaľ čo u fyzických osôb je využívanie elektronickej komunikácie postavené na dobrovoľnom princípe, právnické osoby budú elektronické schránky využívať povinne.

Elektronické schránky sú vytvárané na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk. Ich vytvorenie prebieha automaticky po vzniku právnickej osoby, respektíve po dovŕšení osemnásteho roku veku fyzickej osoby. Fyzické osoby si musia elektronickú schránku aktivovať u právnických osôb dôjde k aktivácii automaticky. Automatická aktivácia však nastúpi až od 01.01.2017.

V období od 01.08.2016 do 31.12.2016 si právnické osoby budú môcť schránku aktivovať dobrovoľne. V prípade, ak dobrovoľnej aktivácii v tomto medziobdobí nedôjde, od 01.01.2017 sa elektronická schránka bude považovať za aktivovanú automaticky.

Aktivácia elektronickej schránky sa uskutoční prvým prihlásením oprávnenej osoby do elektronickej schránky. Oprávnenou osobou u právnických osôb je výlučne štatutárny orgán alebo osoba, ktorá bola na prístup do elektronickej schránky štatutárnym orgánom splnomocnená. Prihlásiť sa do elektronickej schránky možno len s použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom a v prípade cudzincov (z tretích krajín), aj prostredníctvom dokladu o pobyte s elektronickým čipom.

V prípade, ak štatutár právnickej osoby nie je občanom Slovenskej republiky (prípadne cudzincom, ktorý má doklad o pobyte s elektronickým čipom), môže tento štatutár splnomocniť na aktiváciu a úplný prístup k elektronickej schránke inú osobu (ktorá je držiteľom občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom). Plnomocenstvo sa vyhotoví v listinnej podobe, s tým, že podpis štatutára na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Splnomocnenie sa zasiela na adresu Úradu vlády (Úrad vlády SR, P.O.BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15).

V budúcnosti sa predpokladá, že Ministerstvo vnútra SR bude vydávať pre zahraničné fyzické osoby (štatutárov) alternatívne autentifikátori na prihlasovanie do týchto schránok. Tieto ale zatiaľ vydávané nie sú.

Hlavným dôvodom zavedenia elektronických schránok je umožnenie elektronickej komunikácie právnických a fyzických osôb s verejnoprávnymi inštitúciami formou zasielania elektronickej správy orgánu verejnej správy alebo prijatím elektronickej správy od orgánu verejnej správy do elektronickej schránky.

Po aktivácii elektronickej schránky sa do nej budú zasielať všetky dokumenty orgánov verejnej moci s účinkami riadneho doručenia (toto doručenie sa bude považovať za začiatok plynutia príslušných lehôt). Správa sa bude považovať za doručenú po uplynutí úložnej lehoty, ktorá je 15 dní, a ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy (ak osobitný predpis nestanoví inú lehotu).

V elektronickej schránke bude možné aktivovať si notifikáciu o prijatí správy do elektronickej schránky (notifikácia bude možná emailom na zvolenú emailovú adresu, alebo sms správou). V tejto správe bude uvedené meno odosielateľa aj dátum uplynutia úložnej lehoty.